جدول قیمت

خدمات اعضای رایگان اعضای ویژه
تعمیر صفحه نمایش تلفن 65000 تومان 47000 تومان
نصب نرم افزار تبلت 77000 تومان 59000 تومان
پاکسازی کامپیوتر 145000 تومان 125000 تومان
نصب نرم افزار گوشی 55000 تومان 40000 تومان
تعویض باتری گوشی 75000 تومان خرید قالب وردپرس

جدول پیشفرض

خدمات اعضای رایگان اعضای ویژه
تعمیر صفحه نمایش تلفن 65000 تومان 47000 تومان
نصب نرم افزار تبلت 77000 تومان 59000 تومان
پاکسازی کامپیوتر 145000 تومان 125000 تومان
نصب نرم افزار گوشی 55000 تومان 40000 تومان
تعویض باتری گوشی 75000 تومان خرید قالب وردپرس